วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อป้ายสัญลักษณ์และอักษรเบรลล์สำหรับคนพิการพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแอร์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อท่อ PVC 6 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายบาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเห็น สายบ้านพ่อโบไปสะพานส้มป่อย หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างป้ายสัญลักษณ์และอักษรเบรลล์สำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง