เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
สาสน์จากนายกเทศมนตรี

            การบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป้าหมายคือ ประชาชนเป็นหลัก เทศบาลตำบลนาด่านจึงเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานไปพร้อมๆ กับคณะผู้บริหารเทศบาล เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา เพราะผู้ที่จะรับรู้ถึงปัญหาได้ดีที่สุดก็คือ ประชาชนที่อยู่ในชุมชน นั่นเอง การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาด่าน ส่วนใหญ่มาจากความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาด่าน โดยผ่านตัวแทนภาคประชาชนต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดมาพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลนาด่าน ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อความสุขของประชาชน

            ในปัจจุบันและอนาคตเทศบาลตำบลนาด่าน ได้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาล ผ่างช่องทางเสียงตามสาย Facebook และอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพของประชาชน และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน โดยความร่วมมือ ร่วมใจ ของพี่น้องชาวตำบลนาด่านทุกคนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ

 

นายพิทักษ์  พรหมหลง

นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน