เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]0
2 เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]0
3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้ง อบต. จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามโดย นายเสนาะ เทียนทอง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 หน้า 326 ข้อ 3255 [ 29 มี.ค. 2566 ]6
4 วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖6 นายพิทักษ์ พรหมหลง นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 [ 1 มี.ค. 2566 ]4
5 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565ลงวันที่ 29 มค 2565 [ 17 ม.ค. 2566 ]16
6 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก [ 10 ม.ค. 2566 ]21
7 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]11
8 เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2566 ]14
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) [ 6 ม.ค. 2566 ]12
10 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชเป็นกรณีพิเศษ [ 15 ธ.ค. 2565 ]18
11 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570 [ 25 พ.ย. 2565 ]21
12 รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างสายงานผู้บริหาร [ 2 พ.ย. 2565 ]82
13 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลนาด่าน [ 2 พ.ย. 2565 ]26
14 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]39
15 เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 19 ต.ค. 2565 ]44
16 การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]35
17 การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน [ 18 ต.ค. 2565 ]49
18 แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน [ 17 ต.ค. 2565 ]55
19 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]49
20 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาด่าน [ 9 ส.ค. 2565 ]133
 
หน้า 1|2|3|4|5