เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมศักดิ์ แก้วอุดม
ปลัดเทศบาลตำบลนาด่าน
เบอร์โทร 087-2353820
E-mail : Municipal.Clerk01@gmail.com
 

นางกระจ่างจิต สุทธิ
รองปลัดเทศบาลตำบลนาด่าน
เบอร์โทร 063-9792197

นายชัยยา  ธิปโชติ
นายสมบัติ แก้วภักดี
นายสมศักดิ์ แก้วอุดม
หัวหน้าสำนักปลัด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงานรักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ปลัดเทศบาลตำบลนาด่าน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 โทร. 098-9303529

โทร.087-2353820