เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
สำนักปลัด

นายสมศักดิ์ แก้วอุดม
ปลัดเทศบาลตำบลนาด่าน
 

นางกระจ่างจิต สุทธิ
รองปลัดเทศบาลตำบลนาด่าน
นายชัยยา  ธิปโชติ
หัวหน้าสำนักปลัด

-ว่าง-
นางบุญญิสา ธิปโชติ
นางสาวอุไรวรรณ  พิมพ์ตะคุ
นิติกรชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป 
นักวิชการสาธารณสุข
นางกนกพร   ประทุมพล
นายสมชาติ  วงษ์ไชยา
นายรติธรรม ปัตตานัง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นักวิชาการศึกษา
(ปก.)
นายทรัพย์ทวี ศรีสุธรรม
-ว่าง-
นางสินสมุทร  ดวงศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปก./ชก.)
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2นางวลัยรัตน์  สายพรม
นางภรจิตร์  เขื่อนแก้ว
นางสาวศุภักษณา  อนันต์
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2นางสาวละอองดาว  แสงจันทร์
นางรัชนีวรรณ  ศรีธาวิรัตน์
นางสาวอ้อมใจ  จันทสุนี
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2

นางสาวคัทยวรรณ  ดวงอ่อน

-ว่าง-

นางสาวจิราวรรณ  ศรีสุวรรณ์ 

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 

 


 

นางสาวจริยาภรณ์ วงษาศิป์ชัย

นางสาวอภิญญา  ศรีสงคราม

 นายนพดล  กาบขน

 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรนางสาวจุฬารัตน์   ขันตี

นางสาวพรรรภษา ปิ่นแก้ว 

-ว่าง-

 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

 นายสุพัฒน์  สุวิชัย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดาพร  ใจถวิล

นายธเนศ  ดวงอ่อน 

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

 ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 

 

 

นายบุญเรือง จันทร์นุ่ม

 นายสุภกร  ศรีเทพอุบล

นายวิทยา นิลทอง

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 


นายวีระ  มหาพรม


-ว่าง-

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายหัน  ไชยพรม

นายธนกฤต  พนารัตน์

นายเกรียงไกร  การแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

คนงานทั่วไป

คนงานประจำรถขยะ

นายเด่นชัย  กำนา

นายธนวัต  ชัยเกิด

นายสมโภชย์ ไชยสีหา

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

 

นายศักดิ์ดา  คำมะที
-ว่าง-

นายประพันธ์  โง่นแน่น

พนักงานขับรถขยะ

พนักงานขับรถยนต์

นักการ

-ว่าง-

นายดนตี  แดงนา

นางสาวมลิตา  โคตรจรรยา

พนักงานขับรถยนต์

ภารโรง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุวรรณี  บ่อคำ

ว่าง 

นางสาวทิพวรรณ  หนันสุก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางแก่นจิรา  สุทธิโสม

-ว่าง-

นางนิตยา  สีบุญราช

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางคำผาย   พรมสุวรรณ์

นางสาวรัตน์ธัญญา  การแก้ว

นางสาววิรัตน์  กุลโคตร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางกนกพร  การแก้ว

ว่าง 

นางสาวพูลทรัพย์  พิมคีรี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุพัตรา  จันทร์แก้ว

นางสาวเพ็ญศรี  ป้อชำนิ

ว่าง 

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

 

 

นางสาวพรรณี  วรรณคัรี

 

 

ผู้ดูแลเด็ก