เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
กองคลัง

นายสมบัติ แก้วภักดี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0847923565

-ว่าง-
-ว่าง-
นายสมบัติ แก้วภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางชนากานต์   แก้วอุดม
-ว่าง-
นางชาริณี  อัมพวา
นักวิชาการคลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

นางสาวสุนิสา  เจ็กนา

 นางสาวชญาณิศา  นาทา

 นายวีรศักดิ์  โฉมที

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอุทุมพร  ปาดา

นางสาวปรียารัตน์ แดงนา

นางสาวชฎารัตน์  เหล่าพิมพ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางอริสรา  บุตรขันธ์

นางสาวสุดารัตน์  สุระเสน 

นางสาวขนิษฐา   พิมพิศาล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 นายธนวัฒน์ กันยา

 นางสาวสงกรานต์  นวลสว่าง

 

 พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 แม่บ้าน