เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
กองคลัง

นายสมบัติ แก้วภักดี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0847923565


-ว่าง-
นางสาวนวพร   ไชยทองศรี
นายสมบัติ แก้วภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางชนากานต์   แก้วอุดม
-ว่าง-
นางชาริณี  อัมพวา
นักวิชาการคลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

นางสาวสุนิสา  เจ็กนา

 นางสาวชญาณิศา  นาทา

 นายวีรศักดิ์  โฉมที

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอุทุมพร  ปาดา

-ว่าง-

นางสาวชฎารัตน์  เหล่าพิมพ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางอริสรา  บุตรขันธ์

นางสาวสุดารัตน์  สุระเสน 

นางสาวขนิษฐา   พิมพิศาล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 นายธนวัฒน์ กันยา

 นางสาวสงกรานต์  นวลสว่าง

 

 พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 แม่บ้าน