เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
การให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Smart Service

การให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น line oa เช่น ยื่นคำร้องขอน้ำ ยื่นคำร้องขอตัดกิ่งไม้ คำร้องทั่วไป

แจ้งซ่อมไฟฟ้า ถนน ยื่นคำร้องขอตรวจสอบสิทธิ์ผู้พิการ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และอื่นๆ