เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ
    อาชีพ  ประชากรในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพรับจ้าง  และค้าขายเป็นอาชีพรองลงมา เฉลี่ยได้ดังนี้ (ค่าเฉลี่ยคิดตามประมาณการในปี 2554)
     
   
  1.  อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 90    หรือประมาณ  1,730   ครัวเรือน  
  2.  อาชีพค้าขายเพียงอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 2      หรือประมาณ      40   ครัวเรือน  
  3.  อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 1.5   หรือประมาณ       30   ครัวเรือน  
  4.  เลี้ยงสัตว์ไว้ขาย คิดเป็นร้อยละ 1      หรือประมาณ      20   ครัวเรือน  
  5.  รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 2.5   หรือประมาณ       50   ครัวเรือน  
  6.  ประกอบอาชีพมากกว่า  1  อาชีพ คิดเป็นร้อยละ 60  หรือประมาณ  1,150  ครัวเรือน  
ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของตำบลนาด่าน  คือ  ข้าว, ข้าวโพด , อ้อย, มันสำปะหลัง