เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพสังคม
 

การศึกษา

   
โรงเรียน อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  1 แห่ง 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  3 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน  5 แห่ง 
     
     
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   
วัด จำนวน   7  แห่ง
สำนักสงฆ์ จำนวน   5  แห่ง
     
     
  สาธารณสุข
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล                   จำนวน   2 แห่ง
   
 1. ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาด่าน
 2. ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวน้อย
  อัตราการมีและใช้ส้วมสาธารณะ  100%
     
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
จุดตรวจประจำตำบล จำนวน     1  แห่ง
รถดับเพลิง  จำนวน     1  คัน
     
  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
   
 1. ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  (มกราคม)
 2. ประเพณีบุญเดือนสาม (กุมภาพันธ์)
 3. ประเพณีบุญมหาชาติ (มีนาคม)
 4. ประเพณีสงกรานต์ (เมษายน)
 5. ประเพณีบุญบั้งไฟ (พฤษภาคม)
 6. ประเพณีวันเข้าพรรษา (กรกฎาคม)
 7. ประเพณีวันออกพรรษา(ตุลาคม)
 8. ประเพณีลอยกระทง (พฤศจิกายน)