เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน
  การคมนาคม
   
ทางหลวงแผ่นดิน   จำนวน    2  สาย
ทางลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จำนวน    3  สาย
ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน    จำนวน   11  สาย (เชื่อมต่อกันภายในหมู่บ้าน)
ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล   จำนวน    9  สาย
   
   
  การโทรคมนาคม
   
ที่ทำการไปรษณีย์

จำนวน    1  แห่ง (ที่ทำการอนุญาตเอกชน)

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน  -  แห่ง
  การไฟฟ้า
    จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง          จำนวน  11  หมู่บ้าน   ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 99 เหลือร้อยละ 1 เป็นบ้านที่อยู่ตามไร่นา ซึ่งอยู่ในระหว่างขยายแนวเขต
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
   
ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 6 สาย
บึง หนอง  คลองและอื่นๆ จำนวน - สาย
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   
อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง
ฝาย จำนวน 8 แห่ง
บ่อน้ำตื้น               จำนวน 20 แห่ง
บ่อโยก จำนวน 57 แห่ง
ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 18 แห่ง
     
     
ข้อมูลอื่น ๆ
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
    ในเขตเทศบาลตำบลนาด่าน  มีทรัพยากรป่าไม้มีอยู่บริเวณเทือกเขาภูพานตามแนวรอยต่อเขตอำเภอบ้านผือกับตำบลนาด่าน และป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้านกำหนดไว้